Rufus of Ephesus about the LCF

From ligteresource.com
Jump to navigation Jump to search
Рис. 1. Фрагмент трактата Руфа Эфесского «О названии частей человеческого тела» на греческом языке с упоминанием о LCF (1879DarenbergCV_RuelleCEː 148); LCF поименована термином «νεῦρον» выделена зелеными скобками, цитата подчеркнута.

Hазад

Читать далее

Руф Эфесский о LCF

Римский врач, грек по происхождению, Руф Эфесский (Ῥοῦφος ὁ Ἐφέσιος, Rufus Ephesius, Rufus of Ephesus; c. 70 – c. 110 AC [wiki]) в своем творчестве подчеркивал важность анатомии, написал трактаты по диетологии, патологии, анатомии и уходу за больными. Он родился в Эфесе являлся влиятельным врачом на Востоке, писал на греческом языке, но некоторые из его работ сохранились только на арабском.

Руф Эфесский преподавал в Александрии и был известен как анатом и плодовитый писатель, высокую оценку ему и его комментариям дает Гален Пергамский(Γαληνός, Galenus, Galen of Pergamon; 129/130–200/218 AC), подчеркивая внимание к медицинскому содержанию текстов Гиппократа и их практической пользе (1994ManettiD_RoselliA). В частности, Гален Пергамский в труде «De atra bile» после Гиппократа II, Плистоника, Праксогора и Филотима (Hippocrates, Plistonici, Praxagorae, Philotimi) отмечает Руфа Эфесского как более позднего автора и «замечательного писателя». Руф Эфесский упоминается Галеном Пергамским во многих других трудах: «De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus. Liber 6», «In Hippocratis librum de humoribus commentarius», «De composicione medicamentorum secundum locus. Liber 1», «De melancholia ex Galeno, Rufo, Posidonio et Marcello, Scamii Aetii libellis», «De antidotis », «De composicione medicamentorum secundum locus. Liber 7», «In Hippocratis praedictionum librum primum commentaries. Liber 2» (см. Galeni opera omnia).

В трактате «In Hippocratis praedictionum librum primum commentaries. Liber 2» Гален Пергамский отмечает, что «Руф писал против Зукса» (Ζeuxis) (1829T16KühnCG). Также от К.Галена в «In Hippocratis ipidemiorum librum sextum commentarius» мы узнаем, что Зукс был родом из Тарента – «Ζeuxis Τarentinus», являлся современником Гераклида Эритрейского (Εrythraeu Ηeraclides) и оставил комментарий на шестую книгу Гиппократа II «Эпидемии» раньше Бакхия (Βacchius) и Глауция (Glaucias) (1828T17aKühnCG).

Согласно F.Adams (1886) Зукс принадлежал секте эмпириков и именовался Зукс Эмпирик (Zeuxis the Empiric) и жил сразу после Глауция вероятно в период 270–240 гг. до н.э. В работе W.Smith (1849) отмечается, что Зукс Тарентский возможно жил в средине III в. до н.э. По нашему мнению, Зукс Тарентский, как и Гераклид Тарентский мог переселится в Александрию до 212 г. до н.э. в который его родной Тарент захватил Ганнибал, но не позже 209 г. до н.э. когда римляне продали в рабство его жителей. В «In Hippocratis librum de humoribus commentarius» Гален Пергамский нам сообщает, что Зукс Тарентский наряду с Глауцием и Гераклидом Тарентским (Heraclides Tarentinus) написали комментарии почти на все книги Гиппократа II (1829T16KühnCG).

Соответственно по Галену Пергамскому, Руф Эфесский творил раньше его, до 129/130 гг. н.э., но позже Зукса Тарентского, Бакхия Танагрийского, Глауция, Гераклида Эритрейского, Гераклида Тарентского, Гиппократа II, Плистоника, Праксаогора Косского, Филотима. Ближе всего к нам из перечисленных находится Гераклид Эритрейский (Ηeraclides Εrythraeus) ученик Хрисерма (Chrysermus) и Аполлона (Apollonius), современник Страбона (Strabo), который жил в I в. до н.э. (1849SmithW). Angelo Mai (1782–1854) в сборнике «Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum» (1831), приводит цитату Руфа Эфесского в которой он упоминает Демокрита, Диоскорида, Посейдониса и Гиппократа творивших до него.

Демокрит Абдерский, а также Гиппократ II были современниками и жили около 460 – 370 гг. до н.э. В свою очередь греческий врач Посейдонис (Ποσειδὡνις, Poseidonis) предположительно жил в конце I в. н.э. (1849SmithW). Известен Посейдонис ученик Зопира и сокурсник Аполлона Китионского в бытность его обучения в Александрии (1834DietzFR). Современник Посейдониса – Аполлон Китионский жил, по мнению A.Cocchi (1745) около 70 г. до н.э., по современным представлениям в период 90–15 гг. до н.э. (Serageldin I., 2014). Гален Пергамский упоминает Диоскорида Факас (Dioscorides Phacas), принадлежащего школе Герофила Халкидонского (1849SmithW). Он являлся придворным врачом Птолемея XII Авлета (116/108–51 гг. до н.э.) и его детей – Птолемея XIII и Клеопатры VII (2008АдкинсЛ_АдкинсР; 2016BalalykinDA). В истории также известен военный врач Диоскорид Педаний (Πεδάνιος Διοσκορίδης, Pedanius Dioscurides; ок. 40 - 90 гг. н.э.) прославившийся как фармаколог и натуралист, автор широко известного трактата «О лекарственных веществах» (Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, De materia medica). При этом энциклопедист Авл Цельс (Aulus Celsus; с. 25 BC – c. 50 AC) в дошедшем до нас трактате «De Medicina» Руфа Эфесского не упоминает (1831LeeA).

В «Suidae lexicon» (1705) Руф Эфесский, современник Критона (Κρίτωνι, Critone; I–II в.), помещается в период правления императора Траяна (Trajanus, 98–117 гг.), что, как полагается, более соответствует действительности (1849SmithW). Римский врач Критон, являлся врачом императорского дома, его работы по косметике упоминаются Галеном Пергамским в «De composicione medicamentorum secundum locus» (1826T12KühnCG). Сопоставление приведенных выше фактов и указание в «Suidae lexicon» позволяет нам согласиться с мнением, которое высказал C.V.Darenberg (1879) о том, что Руф Эфесский жил в I–II вв. н.э.

В трактате «In Hippocratis praedictionum librum primum commentaries. Liber 2» К.Гален замечает, что Руф, «человек из Эфеса» (1829T16KühnCG). Древнегреческий город Эфес (Ἔφεσος, Ephesus, Efes) в Ионии (Малая Азия), был построен в Х в. до н.э., его руины ныне можно лицезреть на расстоянии приблизительно двух – трех километров западнее города Сельчук современной Турции. При императоре Августе (Octavianus Augustus; 63 BC – 14 AC), а именно в 27 г. до н.э. город становится столицей римской провинции «Азия» и в последующие первые два века нашей эры в нем наблюдается расцвет культуры и наук Эфеса.

По всей видимости Руф Эффесский начал обучаться врачебному искусству на родине, а затем продолжить совершенствоваться в Александрийской медицинской школе. Данное предположение подкрепляется тем, что в его работах имеются сведения об Александрийской анатомической науке до Галена (1849SmithW). Согласно C.V.Darenberg (1879) Руф Эфесский проживал в Риме так же, как и Асклепиад, Темисон, Цельс, Соран, Атеней, Архиген, Гален и Орибас. Возможно он прибыл в Рим из Александрии либо из Эфеса после завершения своего обучения. Нам представляется, что образовательный и жизненный путь Руфа Эфесского позже прошел Соран Эфесский (Σορανος, Soranus; 98–138 гг.), который согласно «Suidae lexicon» (1705) практиковал в Александрии, а затем в Риме при императорах Трояне и Адиане (Publius Aelius Hadrianus Augustus; 76–138 гг.) (1849SmithW). Не исключено, что оба врача были знакомы так как жили практически в один и тот же временной период (1893FinlaysonJ).

Согласно «Suidae lexicon…» (1705) Руф Эфесский является автором многих трудов по медицине: «Περὶ διαίτης», «Περὶ διαίτης πλεόντων», «Περὶ τραυματικῶν φαρμάκων», «Περὶ τραυματισμοῦ ἄρθρων», «Περὶ σύκων», «Περὶ τῆς ἀρχαίας ἰατρικῆς βιβλίον», «Περὶ γάλακτος βιβλίον», «Περὶ οἴνου βιβλίον», «Περὶ μέλιτος». Гален Пергамский сохранил для нас названия почти ста трудов Руфа Эфесского, а Хусаиб (Husaibia) упомянул 58. Фрагменты трактатов Руфа Эфесского содержатся в работах Орибаса (Ὀρειβάσιος; ок. 325–395 гг.), Аэция Амидского (Aëtius Amidenus; ок. V–VI вв.), Павла Эгинского (Paulus Ægineta; ок. 625–690 гг.), и Аль-Рази (al–Razi, Rhazes; 865–925 гг.) (1851BussemakerUC_DarembergC).

Одной из наиболее значимых работ Руфа Эфесского, является трактат «О названии частей человеческого тела» (De appellationibus partium corporis humani). В этом манускрипте мы находим цитату с упоминанием о ligamentum capitis femoris (LCF). В работе Darenberg C.V. & Ruelle C.E. (1879) приводится текст этого трактата именуя его на греческом «Περι ονομασιας τών του aνθρώπου μορίων» (Рис. 1). В данной книге «О названии частей человеческого тела» Руф Эфесский посвятил LCF только одно предложение, его цитата на греческом языке звучит следующим образом:

«Ισχίου δἐ καί τό νεῦρον τό ῶρός τήν κοτύλῃ, καὶ τό ἄρθρον» (1879DarenbergCV_RuelleCE: 148).

В отношении данного фрагмента J.Hyrtl (1880) отмечает, что у Руфа Эфесского «καὶ τὸ νεῦρον» обозначает связку (Band) соединяющую бедро с тазовой костью, наиболее вероятно подразумевая LCF.

Darenberg C.V. & Ruelle C.E. (1879) это предложение представили в переводе на французский язык:

«Le mot ischion désigne le nerf (ligament intra-articulaire) qui se fixe dans la cavité cotyloïde, et aussi toute l’articulation». 

Как можно заметить Darenberg C.V. & Ruelle C.E. (1879) «νεῦρον переводят на французский как «nerf» и приводят латинское наименование «ligamentum intra–articulare» - один из синонимов LCF. Данное анатомическое образование подобным образом называли и другие исследователи: A.P.Cooper (1844), R.Knox (1852) – «interarticular ligament», W.Turner (1857) и W.S.Savory (1874) – «inter-articular or suspensory ligament», О.Е.Мухин (1818) именует «ligamentum internum», а П.А.Наранович (1850) – «interarticulare».

Цитату с Руфа Эфесского о LCF с греческого на русский язык перевод выполнила проф. И.В.Пролыгина:

«Тазом (ἰσχίον) [называют] связку (νεῦρον), прикрепляющуюся к вертлужной впадине, и [скрепляющую] весь сустав».

Перевод на английский язык цитаты Руфа Эфесского с упоминанием LCF мы впервые опубликовали в статье «Ancient Textual Sources on Ligamentum Teres: Context and Transmission» (2020ArkhipovSV_ProlyginaIV):

«The name of pelvis (ἰσχίον) [is given to] the ligament (νεῦρον) that attaches to acetabulum and [secures] the entire joint».

В приведенной цитате Руфа Эфесского LCF обозначено греческим словом «νεῦρον». Однако нами замечено, что термином «νεῦρον» Руф Эфесский именовал не только LCF, но и «нерв» (см. трактат «О сатириазе и гонорее»). При этом Руф Эфесский различал двигательные и чувствительные нервы (1879DarenbergCV_RuelleCE; 2013PearceJMS). В манускрипте «Медицинские вопросы» (Ιατρικα εροτκματα) Руф Эфесский словом «νεῦρον» называет одно из необычных заболеваний, встречавшихся в Аравии (1879DarenbergCV_RuelleCE). Кроме этого термином «νεῦρον» Руф Эфесский также именовал пяточное сухожилие, tendo calcaneus (Achillis), и даже семявыносящий проток, ductus deferens, называя его «полым нервом» (см. трактат «О названии частей человеческого тела»). В этой книге для обозначения пяточного сухожилия, tendo calcaneus (Achillis), Руф Эфесский наряду с термином – «νεῦρον» использует и термин – «τένοντες». Определенная запутанность в терминологии трактата «О названии частей человеческого тела» наблюдается и в отношении наименования самих нервов. При этом нервы – «νεῦρα», он называет шнурами (кордами) – «τόνοι», отмечая, что «…чувствительные и фиброзные нервы также называются шнурами». В данном случае под фиброзными нервами Руф Эфесский, возможно, подразумевал «связки», так как пишет, что «…хрящ, который покрывает суставы является самым твердым белым веществом нервов [νεὐρων]. Согласно Руфу Эфесскому «…среди нервов [νεῦρα], которые выступают из головного мозга и спинного мозга, некоторые двигательные или сенсорные, как говорят, являются произвольными и кордами; другие, которые обходят суставы, называются связками [τόνοι]» (1879DarenbergCV_RuelleCE). В этом же трактате он отмечает, что подвздошная и поясничная мышцы иногда именуются «матерями нервов», явно подразумевая наличие хорошо выраженного сухожилия у подвздошно-поясничной мышцы, m. iliopsoas, прикрепляющееся к малому вертелу бедренной кости.

Отдельные анатомические подробности и термины Руф Эфесский мог позаимствовать из трудов более древних авторов. В частности, в трактате «О названии частей человеческого тела» он упоминал: Аристотеля (IV в. до н.э), Гомера (ок. VIII в. до н.э.), Гиппократа II (V–IV в. до н.э.), Эврифона Книдского (ок. V в. до н.э.), Герофила (IV–III в. до н.э.), Праксагора Косского (IV в. до н.э.), Филистиона Италийского (V–IV в. до н.э.), Дионисия сына Оксимаха (IV–III в. до н.э.), Эвдема (ок. III в. до н.э.), Клитарха (IV в. до н.э.), Мнезифеуса (IV в. до н.э.), Зенона (ок. II–III в. до н.э.), Эмпедокла (ок. V в. до н.э.). Перечисление данных авторов подразумевает то, что Руф Эфесский был знаком с работами авторитетных древних писателей, в том числе изучавших анатомию человека.

Фраза с упоминанием Руфа Эфесского о LCF нам представляется неблагозвучной, а ее перевод неточным. Размышление о том, почему столь замечательный автор так неясно выразил свою мысль подвигло нас более внимательно проанализировать весь текст. В результате мы позволим себе высказать гипотезу, объясняющую наблюдающийся диссонанс. Мы полагаем, что при неоднократном переписывании манускрипта и его переводах с одного языка на другой была поставлен лишняя точка, отделившая процитированное предложение от предыдущего: «Βουξῶνες δἐ τά ἔμπροσθεν τῶν μηρῶν τά ῶαρά τἡν ὴξην», «головки – это верхние части бедер около лобка».

По-нашему мнению, оба рассмотренных предложения необходимо переводить как одно целое, без точки между ними:

«Βουξῶνες δἐ τά ἔμπροσθεν τῶν μηρῶν τά ῶαρά τἡν ὴξην, ισχίου δἐ καί τό νεῦρον τό ῶρός τήν κοτύλῃ, καὶ τό ἄρθρον». 

В этом случае данная мысль Руфа Эфесского, на наш взгляд, может получить более благозвучный и логичный перевод:

«Головки верхних частей бедер, около лобка, соединяются с тазовой костью связкой, которая прикрепляется к вертлужной впадине сустава».

В работе ботаника и профессора медицины Джунио Пауло Красса (Giunio Paolo Crasso; 15...–1574) опубликованной в 1581 г. приведен перевод на латинский язык первой книги трактата Руфа Эфесского «О названии частей человеческого тела» – «De appellationibus partium corporis humani» (1581CrassoPI). Замечено, что фрагмент греческого текста Руфа Эфесского, который привели Darenberg C.V. & Ruelle C.E. (1879), состоящий из двух предложений с упоминанием о LCF, у P.I.Crasso (1581) в переводе на латинский язык представлен одним предложением (Рис. 2):

Руф Эфесский цитата латынь.jpg
«Inguina femorum priores partes sunt prope pubem posita. neruus autem ad acetabulum pertinens, actotus articulis coxedix dicitur».

Части предложения разделены точкой, но вторая часть предложения начинается со строчной буквы, как если б перед ней стояла запятая либо точка с запятой. Это указывает, что в исходном греческом тексте обсуждаемые части текста представляли одно целое, было разделенное неким знаком препинания. Соответственно наша гипотеза находит дополнительное обоснование.

Ниже обсуждаемого фрагмента Руф Эфесский упоминает Гиппократа II, который называл надколенник «эпимулис» – «ἐπιμυλίς»: «Ιπποκράτης δἐ ἐπιμυλίδα ὸνομὰςει» (1879DarenbergCV_RuelleCE; 1883LiddellHG_ScottR). Согласно примечаниям, которые оставил Darenberg C.V. & Ruelle C.E. (1879), в данном случае Руф Эфесский нас отсылает к трактату Гиппократа II «О рычаге» (Μοχλικός) (1844LittréÉ). Действительно, Гиппократ II повествует о данной кости в §1, причем непосредственно перед описанием о LCF:

«ἄλλην δὲ ἄνωθεν ἔχουσιν ἐπίφυσιν, ἐν ᾗ τὸ τοῦ μηροῦ ἄρθρον κινέεται, ἁπλόον καὶ εὐσταλὲς ὡς ἐπὶ μήκει· εἶδος κονδυλῶδες, ἔχον ἐπιμυλίδα· αὐτὸς δ᾿ ἔγκυρτος ἔξω καὶ ἔμπροσθεν·ἡ δὲ κεφαλὴ ἐπίφυσίς ἐστι στρογγύλη, ἐξ ἧς τὸ νεῦρον τὸ ἐν τῇ κοτύλῃ τοῦ ἰσχίου πέφυκεν» (1844LittréÉ).

С возможным вниманием мы изучили текст работ Гиппократа II на греческом языке опубликованных É.Littré. Было обнаружено, что надколенник, patella, Гиппократ II упоминает в трактатах «О суставах» §77, «О врачебном кабинете» §9, «О природе костей» §16–17, а также «О рычаге» §1. При этом только в трактате «О рычаге» надколенник им назван «ἐπιμυλίδα». Это указывает на редкость данного термина, употребленного Гиппократом II лишь один раз, в одном манускрипте «Гиппократова сборника».

Замечено, что Руф Эфесский в объединенном нами предложении использует шесть слов, которые мы находим и в §1 трактата Гиппократа II, «О рычаге»: ἔμπροσθεν, μηρῶν, ισχίου, νεῦρον, κοτύλῃ, ἄρθρον, в непосредственной близости от упоминания о LCF. При этом LCF Руф Эфесский поименовал, как и Гиппократ II – «νεῦρον». Возможно, что он писал свой трактат имея пред глазами труд Гиппократа II «О рычаге», был хорошо осведомлен о терминологии своего предшественника и активно ее использовал. Руф Эфесский несомненно учился по книгам Гиппократа II, так как неоднократно его цитирует. Мы полагаем, что именно из трактата «О рычаге» Руф Эфесский и узнал о существовании LCF и в своей книге сокращенно изложил текст Гиппократа II, используя его терминологию.

Анализируя работу Руфа Эфесского допустимо высказать предположение, что он полагал, что автором трактата «О рычаге» является Гиппократ II. Данное мнение мы основываем на том, что именно Гиппократу II принадлежит использование термина «ἐπιμυλίδα» (как мы знаем только один раз), а также описание LCF такими же терминами, как и в трактате «О рычаге».

Несмотря на то, что в цитатах Руфа Эфесского и Гиппократа II используются одинаковые термины в описаниях, приведенных данными авторами, имеются значимые различия. В своем повествовании о LCF Руф Эфесский указывает, что она прикрепляется к вертлужной впадине тазобедренного сустава, но ничего не говорит о ее дистальной области крепления в области головки бедренной кости. Вторым важным отличием является то, что Руф Эфесский в отличие от Гиппократа II говорит не только о топографии, но и о функции LCF, а именно то, что она скрепляет «весь сустав». Возможно, тем самым Руф Эфесский подразумевал, что LCF, соединена с головкой бедренной кости.

В трактате «О рычаге» Гиппократ II, наоборот указывает на прикрепление LCF к головке бедренной кости, но ничего не говорит о ее проксимальной области крепления – вертлужной впадине. Вместе с тем он отмечает, что она «находится» в вертлужной впадине. Из его цитаты можно только предполагать в каком месте к тазовой кости прикреплена LCF.

Анализируя цитату Гиппократа II, мы полагаем, что он наблюдал LCF при визуальном обследовании пациента с открытым вывихом бедра. При этом из текста Руфа Эфесского, по нашему мнению, явствует, что он изучал анатомию тазобедренного сустава и лицезрел LCF при диссекциях.

Подробности строения человеческого тела, которые приводит Руф Эфесский в труде «О названии частей человеческого тела», демонстрируют то, что он изучал анатомию человека и животных, а именно обезьян и копытных. В частности, он сообщает нам, что «…обезьяна из всех животных наиболее близка человеку по расположению костей, мышц, внутренних органов, артерий, вен и нервов; затем идут другие животные, чьи ноги разделены на пальцы, затем те, у которых, с двойным рядом зубов, есть раздвоенное копыто» (1879DarenbergCV_RuelleCE). Подобное заключение характерно для специалиста в области сравнительной анатомии, препарировавшего различные виды живых существ. Приведенная выше цитата позволяет предположить, что Руф Эфесский учился в Александрии, где анатомия как наука развивалась уже четыре века. В Александрийском Мусейоне, в единственном месте Античного Мира, с начала III в. до н.э. с позволения Птолемея I Сотера I, начались методичные секционные исследования человеческого тела, пионерами которых явились Герофил Халкидонский и Эразистрат Кеосский (1905vonKleinCH; 1989vonStadenH; 2014SerageldinI; 2017LaiosK_AndroutsosG). Мнения данных авторов Руф Эфесский неоднократно цитировал в своих произведениях (1879DarenbergCV_RuelleCE).

В одном из своих трудов «Медицинские вопросы» (Ιατρικα εροτκματα) Руф Эфесский обсуждая необычные болезни отмечает, что он «…видел в Египте араба…» страдающего одним из подобных заболеваний (1879DarenbergCV_RuelleCE). Эта фраза окончательно должна убедить нас в том, что Руф Эфесский посещал Египет, бывал в Александрии, читал литературу в ее Библиотеке и, возможно, практически изучал анатомию, в том числе, тазобедренного сустава. Вместе с тем, к моменту пребывания Руфа Эфесского в Александрии диссекции уже были редки. Данный вывод можно сделать, опираясь на слова самого Руфа Эфесского который в трактате «О названии частей человеческого тела» пишет, что «…в древности именно на самом человеке анатомия преподавалась смело и с большим успехом» и предлагает своим читателям с целью изучения анатомии человека препарировать обезьян, а сам рассекал и овец (1879DarenbergCV_RuelleCE).

Опираясь на известные нам сведения, мы полагаем, что Руф Эфесский в Александрии учился в медицинской школе, а жил и практиковал сначала в Эфессе, а затем по мере обретения славы переехал в Рим, где ценились греческие врачи. Соответственно трактат «О названии частей человеческого тела») он скорее всего написал в Риме и менее вероятно, что в Эфессе. Данный трактат написан врачом умудренным практическим опытом знакомым с древней медицинской литературой. Совокупный анализ изложенных данных показывает, что Руф Эфесский жил в период с конца I в. по начало II в. Это позволяет нам предположить, что трактат «О названии частей человеческого тела» с упоминанием о LCF был создан им в начале II в. н.э.

Hазад

Читать далее

References

 • Manetti D., Roselli A. Galeno commentatore di Ippocrate. ANRW,II;37(2). Berlin - New York: Walter De Gruyter, 1994;1529–1635,2071–2080. DOI: 10.1515/9783110875393-011; DOI: 10.1515/9783110875393-025
 • Galeni opera omnia. / Rec. C.G. Kühn. T. V, XI, XII, XIII, XIV, XVI, IXX. Leipzig, 1823-1833.
 • Kühn CG. Clavdii Galeni Opera omnia. Editionem cvravit D. Carolvs Gottlob Kühn, professor physiologiae et pathologiae in literarvm vniversitate Lipsiensi pvblicvs ordinarivs etc. Tom. XVII. Pars I. Lipsiae: prostat in officina libraria Car. Cnoblochii, 1828.
 • Kühn CG. Clavdii Galeni Opera omnia. Editionem cvravit D. Carolvs Gottlob Kühn, professor physiologiae et pathologiae in literarvm vniversitate Lipsiensi pvblicvs ordinarivs etc. Tom. XVII. Pars II. Lipsiae: prostat in officina libraria Car. Cnoblochii, 1829.
 • Kühn CG. Clavdii Galeni Opera omnia. Editionem cvravit D. Carolvs Gottlob Kühn, professor physiologiae et pathologiae in literarvm vniversitate Lipsiensi pvblicvs ordinarivs etc. Tom. XVI. Lipsiae: prostat in officina libraria Car. Cnoblochii, 1829.
 • Adams F. The genuine works of Hippocrates; tr. from the Greek, with a preliminary discourse and annotations by Francis Adams; in 2 vol. London: Printed for the Sydenham society, 1849.
 • Smith W. (Ed.) Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. Illustrated by numerous engravings on wood. In three volumes. Boston, London: C.C.Little and J. Brown [etc.], 1849.
 • Mai A. Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum. Vol. IV. Rome: Typis Vaticanis, MDCCCXXXI [1831].
 • Dietz FR (Ed.). Apollonii Citiensis, Stephani, Palladii, Theophili, Meletii, Damascii, Ioannis, aliorum Scholia Hippocratem et Galenum e codicibus MSS. Vindobonens. Monacens. Florentin. Mediolanens. Escorialens., etc / vol 1, 2. Königsberg : Borntraeger, 1834.
 • Cocchi A. Dell'anatomia. Discorso d'Antonio Cocchi Мugellano. Firenze: Nella stamperia di Giovanni Batista Zannoni, MDCCXLV [1745].
 • Serageldin I. Ancient Alexandria and the dawn of medical science. Global Cardiology Science and Practice. 2014Feb;2013(4). DOI: 10.5339/gcsp.2013.47
 • Адкинс Л, Адкинс Р. Древняя Греция. Энциклопедический справочник. Москва, 2008.
 • Balalykin DA. Ancient medicine after Herophilus. Part 1. History of Medicine. 2016;3(1):3-15.
 • Lee A. Aur.Cor. Celsus on medicine, in eight books, Latin and English. Translated from L. Targa's edition, the words of the text being arranged in the order of construction. To which are prefixed, a life of the author, tables of weights and measures, with explanatory notes, etc. designed to facilitate the progress of medical students. By Alex. Lee, A.M., Surg. In two volumes. London: E.Cox, MDCCCXXXI [1831].
 • Kühn CG. Clavdii Galeni Opera omnia. Editionem cvravit D. Carolvs Gottlob Kühn, professor physiologiae et pathologiae in literarvm vniversitate Lipsiensi pvblicvs ordinarivs etc. Tom. XII. Lipsiae: prostat in officina libraria Car. Cnoblochii, 1826.
 • Darenberg CV, Ruelle CE. Oeuvres de Rufus d'Ephèse. Paris: A L’Imprimerie nationale, MDCCCLXXIX [1879].
 • Finlayson J. Herophilus and Erasistratus: A Bibliographical Demonstration in the Library of the Faculty of Physicians and Surgeons, Glasgow, 16th March, 1893 // Glasgow medical journal. 1893. Vol. 39. №. 5. P. 321–352.
 • Suidae lexicon graece & latine. T. I. Cantabrigiae: Typis academicis, MDCCV [1705].
 • Suidae lexicon graece & latine. T. II. Cantabrigiae: Typis academicis, MDCCV [1705].
 • Suidae lexicon graece & latine. T. III. Cantabrigiae: Typis academicis, MDCCV [1705].
 • Bussemaker U.C., Daremberg C. Oeuvres d'Oribase. Vol.I. Paris: A l'Imprimerie nationale, MDCCCLI [1851].
 • Hyrtl J. Onomatologia anatomica: Geschichte und Kritik der anatomischen Sprache der Gegenwart ; mit besonderer Berücksichtigung ihrer Barbarismen, Widersinnigkeiten, Tropen, und grammatikalischen Fehler. Wien: Wilhelm Braumüller, 1880.
 • Cooper A. A Treatise Dislocations and Fractures of the Joints. Philadelphia: Lea and Blanchard, 1844.
 • Knox R. A manual of artistic anatomy. London, 1852.
 • Turner W. Atlas and Handbook of Human Anatomy and Physiology. Edinburgh, 1857.
 • Savory WS. On the use of the ligamentum teres of the hip joint. J Anat Physiol. 1874; 8(2):291-6.
 • Мухин ЕО. Курсъ анатомiи. в 2-х т., Т. 1. Москва: въ Университетской типографiи, 1818.
 • Наранович ПА. Анатомико-физiологическое описанiе органовъ движенiя тѣла человѣческаго. Харьковъ: Университетская тип., 1850.
 • Arkhipov SV, Prolygina IV. Ancient Textual Sources on Ligamentum Teres: Context and Transmission. MLTJ. 2020;10(3):536-546. DOI:10.32098/mltj.03.2020.27
 • Pearce JMS. The Neuroanatomy of Herophilus. European Neurology. 2013;69:292–295.
 • Crasso PI. Medici antiqui graeci Aretaeus, Palladius, Ruffus, Theophilus, physici & chirurgic. Basileae : ex officina Petri Pernae, MDLXXXI [1581].
 • Liddell HG, Scott R. Greek-english lexicon. New York: Harper & brothers, 1883.
 • Littré É. Oeuvres complétes d'Hippocrate / traduction nouvelle avec le texte grec en regard, collationne sur les manuscrits et toutes les editions; accompagnée d'une introduction, de commentaires médicaux, de variants et de notes philologiques; suivie d'une table générale des matières, par É. Littré. A Paris: chez J.-B.Baillière, 1844; T.IV.
 • Von Klein CH. The medical features of the papyrus Ebers. Journal of the American Medical Association . 1905;45(26):1928-35.
 • von Staden H. Herophilus. The Art of Medicine in Early Alexandria. Cambridge [etc.]; Cambridge University Press, 1989.
 • Laios K, Moschos MM, Androutsos G. Herophilus of Chalcedon (ca. 330-250 BC) and ocular anatomy. A review. Italian Journal of Anatomy and Embryology. 2017;122(2): 151-154.

External links

Rufus of Ephesus wikipedia

1994ManettiD_RoselliA

1994ManettiD_RoselliA (Indici)

1828T17aKühnCG archive.org

1829T17bKühnCG archive.org

1829T16KühnCG archive.org

1849Vol1AdamsF archive.org

1849Vol2AdamsF archive.org

1849Vol1SmithW archive.org

1849Vol2SmithW archive.org

1849Vol3SmithW archive.org

1831MaiA

1843DietzFR Vol.1 books.google

1843DietzFR Vol.2 books.google

1745CocchiA

2014SerageldinI

2008АдкинсЛ_АдкинсР

2016BalalykinDA

1831LeeA archive.org

1826T12KühnCG archive.org

1879DarenbergCV_RuelleCE

1893FinlaysonJ

1705Vol1Suidae lexicon

1705Vol2Suidae lexicon

1705Vol3Suidae lexicon

1851BussemakerUC_DarembergC

1880HyrtlJ

1844Cooper A

1852KnoxR

1857TurnerW

1874SavoryWS

1818МухинЕО

1850НарановичПА

2020ArkhipovSV_ProlyginaIV MLTJ

2020ArkhipovSV_ProlyginaIV PDF

2020ArkhipovSV_ProlyginaIV researchgate.net

2013PearceJMS

1581CrassoPI

1883LiddellHG_ScottR archive.org

1844LittréE books.google

1905vonKleinCH

1989vonStadenH

2017LaiosK_AndroutsosG

Internal links

Νεῦρον в трактате «О рычаге»

1879DarenbergCV_RuelleCE(book)

1581CrassoPI(book)

First mentions about LCF

2020ArkhipovSV ProlyginaIV(article)

Categories