Νεῦρον в трактате «О суставах»

From ligteresource.com
Jump to navigation Jump to search

Νεῦρον в трактате «О суставах»

Трактат «О суставах» (De articulis, On the Articulations or On Joints) практически все значимые комментаторы причисляют перу Гиппократа II. Особенно ценно, что об этом свидетельствовали древние авторы – Бакхий (Bacchius) и Филин (Philinus), ученики Герофила Халкидонского (Herophilus; ок 330-260 BC), Аполлон Китионский (Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς; 90-15 BC), Эротиан (Erotian; I cen. AC.), Палладий (Παλλάδιος, Palladius; VI-VII cen. AC), и Гален Пергамский (Galenus; 129/130-200/216) (1886AdamsF; 1941Гиппократ; 1999WillsA; 1988NulandSB; 1990PeltierLF; 2014SerageldinI). Данный трактат комментировал Ктесиас Книдский (Κτησίας δὲ ὁ Κνίδιος, Ctesias Gnidius) являвшийся тестем и современником Гиппократа II (1544GuidiG; 1829KühnCG; 1886AdamsF).

По нашему мнению, трактат «О суставах» написан позже трактата «О переломах», так как в §72 при описании «скамьи Гиппократа» (устройства для вправления вывихов), отмечается – «…уже прежде сказано…» и далее идет изложение §13 книги «О переломах». Более того с трактатом «О переломах» перекликаются и ряд других параграфов в частности – §§ 82-86. Кроме этого замечено, что наряду с переломами в трактате «О переломах» Гиппократ II обсуждает и вывихи суставов. Видимо данная тема, оказавшись исключительно объемной и важной для автора, инициировала составление им отдельной книги – «О суставах». В труде «О суставах» слова с корнем «νεῦρ» встречаются достаточно часто, но их использование заметно более разнообразно чем в трактате «О переломах». Ниже мы проведем анализ цитат из трактата «О суставах используя работы E.Littré (1844) на греческом и перевода их на русский язык выполненного проф. В.И.Рудневым (1941Гиппократ).

§8

«Εἰδέναι μὲν οὖν χρὴ, ὅτι φύσιες φυσίων μέγα διαφέρουσιν ἐς τὸ ῥηϊδίως ἐμπίπτειν τὰ ἐκπίπτοντα· διενέγκοι μὲν γὰρ ἄν τι καὶ κοτύλη κοτύλης, ἡ μὲν εὐυπέρβατος ἐοῦσα, ἡ δὲ ἧσσον· πλεῖστον δὲ διαφέρει καὶ τῶν νεύρων ὁ σύνδεσμος, τοῖσι μὲν ἐπιδόσιας ἔχων, τοῖσι δὲ ξυντεταμένος ἐών. Καὶ γὰρ ἡ ὑγρότης τοῖσιν ἀνθρώποισι γίνεται ἡ ἐκ τῶν ἄρθρων, διὰ τῶν νεύρων τὴν ἀπάρτισιν, ἢν χαλαρά τε ἔῃ φύσει, καὶ τὰς ἐπιτάσιας εὐφόρως φέρῃ· συχνοὺς γὰρ ἄν τις ἴδοι, οἳ οὕτως ὑγροί εἰσιν, ὥστε, ὁπόταν ἐθέλωσι, τότε αὐτοῖσι τὰ ἄρθρα ἐξίσταται ἀνωδύνως, καὶ καθίσταται ἀνωδύνως».

«Следует также знать, что телосложения во многом отличаются друг от друга в отношении легкости вправления вывихов, ибо и суставные впадины отличаются одна от другой тем, что одну легко перейти, другую – труднее, и связь нервов, которая у одних легко растяжима, а у других – с трудом, ибо влажность суставов у людей зависит от совершенства нервов: будут ли они по природе слабы и легко растяжимы».

Упоминание нервов – «νεύρων» при обсуждении физиологии суставов позволяет нам предположить, что в данном фрагменте речь идет о «связках» суставов, а не о «нервах».

§9

«Οἷσι μὲν οὖν, ὅταν ἐμπέσῃ τὸ ἄρθρον, μὴ ἐπιφλεγμαίνει τὰ περιέχοντα, χρῆσθαί τε ἀνωδύνως αὐτίκα τῷ ὤμῳ δύνανται, οὗτοι μὲν οὐδὲν νομίζουσι δεῖν ἑωυτῶν ἐπιμελέεσθαι· ἰητροῦ μήν ἐστι καταμαντεύσασθαι τῶν τοιούτων· τοῖσι τοιούτοισι γὰρ ἐκπίπτει καὶ αὖθις μᾶλλον, ἢ οἷσιν ἂν ἐπιφλεγμήνῃ τὰ νεῦρα. Τοῦτο κατὰ πάντα τὰ ἄρθρα οὕτως ἔχει, καὶ μάλιστα κατ᾿ ὦμον καὶ κατὰ γόνυ·μάλιστα γὰρ οὖν ὀλισθάνει ταῦτα. Οἷσι δ᾿ ἂν ἐπιφλεγμήνῃ τὰ νεῦρα, οὐ δύνανται χρέεσθαι τῷ ὤμῳ· κωλύει γὰρ ἡ ὀδύνη καὶ ἡ ξύντασις τῆς φλεγμονῆς».

«Те, которые после вправления не испытывают воспаления в окружающих частях и тотчас без боли могут пользоваться плечом, думают, что им нет нужды заниматься собой; врач, однако, должен предупредить их об опасности, так как у таких рецидив бывает скорее, чем у тех, у которых воспалились нервы. Так обстоит дело относительно всех суставов и в особенности относительно плеча и колена, ибо эти суставы вывихиваются чаще всего. Те же больные, у которых нервы воспалены, не могут пользоваться плечом; этому препятствует боль и воспалительное стягивание».

В данном параграфе речь может идти о «нервах», «сухожилиях» или «связках». Каждая из указанных анатомических структур может пострадать при вывихе, что в последующем приведет к нарушению функции сустава. Однако, при вывихах суставов всегда повреждается связочный аппарат нервы и сухожилия могут испытать тракционное воздействие, но физически останутся целыми. Соответственно, наиболее вероятно, что Гиппократ II в данном случае подразумевал именно связки.

§11

«Ἔκτοσθεν δὲ τῆς μασχάλης, δισσὰ μόνα ἐστὶ χωρία, ἵνα ἄν τις ἐσχάρας θείη, τιμωρεούσας τῷ παθήματι· μίαν μὲν ἐν τῷ ἔμπροσθεν μεσηγὺ τῆς τε κεφαλῆς τοῦ βραχίονος καὶ τοῦ τένοντος τοῦ κατὰ τὴν μασχάλην· καὶ ταύτῃ τὸ μὲν δέρμα τελέως διακαίειν χρὴ, βαθύτερον δὲ οὐ χρή· φλέψ τε γὰρ παχείη πλησίη, καὶ νεῦρα, ὧν οὐδέτερα θερμαντέα».

«Вне подмышечной впадины имеются только два места, где можно прижечь в помощь к поражению: одно в передней стороне, между головкой плеча и сухожилием, возле подмышки, и тут следует хорошо прижигать кожу, но не глубоко, ибо близка толстая вена и нервы, из которых ни одного не должен коснуться жар».

Как можно заметить, в данном фрагменте автор упоминает «нерв», «сухожилие» и «вену», явно различая данные анатомические образования. По нашему мнению – «τένοντος», есть сухожилие большой грудной мышцы, m. pectoralis major, а «φλέψ» – головная вена, v. cephalica. Термином «νεῦρα» с нашей точки зрения поименована подключичная часть плечевого сплетения, pars infraclavicularis plexus brachialis, располагающаяся в подкрыльцовой ямке, fossa axillaris.

«Ἔξωθεν δ᾿ αὖ ἄλλην ἐσχάρην ἐνδέχεται ἐνθεῖναι ἀνωτέρω μὲν συχνῷ τοῦ τένοντος τοῦ κατὰ τὴν μασχάλην, κατωτέρω δὲ ὀλίγῳ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος καὶ τὸ μὲν δέρμα τελέως χρὴ διακαίειν, βαθείην δὲ μηδὲ κάρτα ταύτην ποιέειν πολέμιον γὰρ τὸ πῦρ νεύροισιν».

«Снаружи позволительно сделать другую корку, много выше сухожилия, которое находится возле подмышки, и немного ниже головки плеча; и кожу здесь следует прижигать вполне, но не идти глубоко, ибо огонь враждебен нервам».

Термин «τένοντος» с учетом контекста несомненно обозначает «сухожилие» большой грудной мышцы, m. pectoralis major. Термином «νεύροισιν» с нашей точки зрения автор называет «нервы» подключичной части, pars infraclavicularis, плечевого сплетения, plexus brachialis, располагающиеся в подкрыльцовой ямке, fossa axillaris.

§30

«Τὰ δὲ ἄκρεα τῆς κάτω γνάθου, τὸ μὲν διὰ τὸ μῆκος οὐκ εὐπαρείσδυτον, τὸ δ᾿ αὖ κορωνόν τε καὶ ὑπερέχον ὑπὲρ τοῦ ζυγώματος· ἅμα τε ἀπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν ἀκρέων τούτων νευρώδεες τένοντες πεφύκασιν, ἐξ ὧν ἐξήρτηνται οἱ μύες οἱ κροταφῖται καὶ μασσητῆρες καλεόμενοι».

«Из головок нижней челюсти одна по причине своей длины мало доступна, другая изогнута и проходит выше скуловой кости; к этим двум головкам прикрепляются нервы, от которых отходят мускулы, называемые височными и жевательными».

В данном случае под «нервами», которые «отходят» от «мускулов», прикрепляющихся к нижней челюсти несомненно подразумеваются «сухожилия»: сухожилие височной мышцы, m. temporalis, прикрепляющееся к венечному отростку нижней челюсти, processus coronoideus; и прикрепляющиеся к мыщелковому отростку нижней челюсти, processus condylaris, а также сухожилия боковой и медиальной крыловидной мышцы, mm. pterigoideus lateralis et medialis. Здесь следует также обратить внимание на то, что автор различает «нервы» и «мускулы», то есть сухожилия и мышцы в современной интерпретации.

«Προσξυμβάλλεται μέντοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἐκπίπτειν· ὁκόσα γὰρ νεῦρα καὶ ὁκόσοι μύες παρὰ τὰ ἄρθρα εἰσὶν, ἢ ἀπὸ ἄρθρων ἀφ᾿ ὧν ξυνδέδενται, τούτων ὅσα ἐν τῇ χρήσει πλειστάκις διακινέεται, ταῦτα καὶ ἐς τὰς κατατάσιας δυνατώτατα ἐπιδιδόναι, ὥσπερ καὶ τὰ δέρματα τὰ εὐδεψητότατα πλείστην ἐπίδοσιν ἔχει. Περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος, ἐκπίπτει μὲν γνάθος ὀλιγάκις· σχᾶται μέντοι πολλάκις ἐν χάσμῃσιν, ὥσπερ καὶ ἄλλαι πολλαὶ μυῶν παραλλαγαὶ καὶ νεύρων τούτο ποιέουσιν».

«Из всех нервов и всех мускулов, находящихся около суставов, к которым они прикреплены, те, что наичаще двигаются при употреблении, наиболее также податливы к растяжению, подобно тому, как наилучше обработанная кожа наиболее сильно растягивается. Возвращаемся к нашему предмету. Хотя челюсть и редко вывихивается, однако она часто при зеваниях сходит с места, как это бывает и при других смещениях мускулов и нервов».

Из приведенного фрагмента видно, что автор разделяет «нервы» и «мышцы», но достоверно не ясно под терминами «νεῦρα» и «νεύρων» он подразумевает либо «сухожилия», либо «связки». По-нашему мнению из контекста речь идет о «сухожилиях». Однако известны также связки височно-нижнечелюстного сустава, lig. laterale, а также иные связки, соединяющие нижнюю челюсть с черепом – lig. sphenomandibulare et lig. stilomandibulare.

§40

«ἐπεὶ καὶ τῶν γαγγλιωδέων ἔνια, ὅσα ἂν πλαδαρὰ ἔῃ, καὶ μυξώδεα σάρκα ἔχῃ, πολλοὶ στομοῦσιν, οἰόμενοι ῥεῦμα ἀνευρήσειν ἐς τὰ τοιαῦτα· ἡ μὲν οὖν γνώμη τοῦ ἰητροῦ ἐξαπατᾶται·τῷ δὲ πρήγματι τῷ τοιούτῳ οὐδεμία βλάβη στομωθέντι».

«Врачи даже зачастую вскрывают некоторые из ганглиев, которые влажны и имеют слизистое мясо, полагая, что найдут в них влагу; врач ошибается в своем суждении, но для дела не будет никакого вреда от вскрытия».

Здесь мы встречаем достаточно редкий термин – «ἀνευρήσειν» явно обозначающий «сухожильный ганглий» - кистовидное образование оболочки сухожилия, заполненное гелеобразной субстанцией. Использование корня «νεῦρ» свидетельствует в пользу того, что Гиппократ II предпочитает его для наименования «сухожилий».

§45

«Τοῦτο μὲν γὰρ, τὸ πρὸς τὴν κοιλίην ῥέπον, οἱ σπόνδυλοι ἕντο ἄρτιοί εἰσιν ἀλλήλοισι, καὶ δέδενται πρὸς ἀλλήλους δεσμῷ μυξώδεῖ καὶ νευρώδεϊ, ἀπὸ χόνδρων ἀποπεφυκότι ἄχρι πρὸς τὸν νωτιαῖον. Ἄλλοι δέ τινες τόνοι νευρώδεες διανταῖοι, πρόσφυτοι, παρατέτανται ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτῶν. Αἱ δὲ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν κοινωνίαι ἐν ἐτέρῳ λόγῳ δεδηλώσονται, ὅσαι τε καὶ οἷαι, καὶ ὅθεν ὡρμημέναι, καὶ ἐν οἵοισιν οἷα δύνανται, αὐτὸς δὲ ὁ νωτιαῖος οἷσιν ἐλύτρωται ἐλύτροισι, καὶ ὅθεν ὡρμημένοισι, καὶ ὅπη κραίνουσιν, καὶ οἷσι κοινωνέουσι, καὶ οἷα δυναμένοισιν. Ἐν δὲ τῷ ἐπέκεινα, ἐν ἄρθροισι γεγιγγλύμωνται πρὸςἀλλήλους οἱ σπόνδυλοι. Τόνοι δε κοινοὶ παρὰ πάντας, καὶ ἐν τοῖσιν ἔξω μέρεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἔσω παρατέτανται. Ἀπόφυσις δέ ἐστιν ὀστέου ἐς τὸ ἔξω μέρος ἀπὸ πάντων τῶν σπονδύλων, μία ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου, ἀπό τε τῶν μειζόνων, ἀπό τε τῷν ἐλασσόνων· ἐπὶ δὲ τῇσιν ἀποφύσει ταύτῃσι χονδρίων ἐπιφύσιες, καὶ ἀπ᾿ ἐκείνων νεύρων ἀποβλάστησις ἠδελφισμένη τοῖσιν ἐξωτάτω τόνοισιν»

«В той части, которой он обращен к животу, позвонки между собой равны и связаны между собой связью слизистой и нервной, исходящей от хрящей до самого спинного мозга. Другие нервные связки, идущие сверху вниз и плотно приращенные, протягиваются с той и другой стороны около самых позвонков. Что касается сообщения вен и артерий, об этом будет речь в другом месте: сколько их, каковы они, откуда они направляются и какое имеют значение; а относительно спинного мозга укажу, какие оболочки его облекают, откуда они происходят, где заканчиваются, с чем имеют сообщение и какое имеют значение. А по ту сторону позвонки соединены между собой в блоковых сочленениях; сухожилия же, общие для всех, протягиваются и в наружных, и во внутренних частях. Апофиз костный идет от всех позвонков к наружной части, один от каждого позвонка – как от больших, так и от малых; на этих апофизах – хрящевые эпифизы, где прирастают связки, стоящие в связи с крайними наружными сухожилиями».

В данном фрагменте под «связью слизистой и нервной», автор подразумевает межпозвоночный диск, discus intervertebralis, при этом «μυξώδεῖ» – явно его пульпозное ядро, nucleus pulposus, а «νευρώδεϊ» – фиброзное кольцо, anulus fibrosus. Далее термином «τόνοι νευρώδεες» именуются важные части позвоночного столба – передняя и задняя продольная связка, lig. longitudinale anterius et posterius. Примечательно, что автор различает вены и артерии «φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν», не называя их «нервами» или «сухожилиями». В свою очередь «сухожилиями» «τόνοι», как мы полагаем называются мышечные пучки, многораздельной мышцы, m. multifidus, а термином «νεύρων» обозначены короткие связки позвоночного столба: желтые связки, ligg. flava, межостистые, ligg. interspinalis, надостистые, ligg. supraspinale, межпоперечные, ligg. intertransversaria.

§46

«Ὁκόσοισι μὲν οὖν κυφώματα γίνεται κατὰ τοὺς σπονδύλους, ἔξωσις μὲν μεγάλη ἀποῤῥαγεῖσα ἀπὸ τῆς ξυμφύσιος ἢ ἑνὸς σπονδύλου, ἢ καὶ πλειόνων, οὐ μάλα πολλοῖσι γίνεται, ἀλλ᾿ ὀλίγοισιν. Οὐδὲ γὰρ τὰ τρώματα τὰ τοιαῦτα ῥηΐδιον γίνεσθαι· οὔτε γὰρ ἐς τὸ ἔξω ἐξωσθῆναι ῥηΐδίον ἐστιν, εἰ μὴ ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν ἰσχυρῷ τινι τρωθείη διὰ τῆς κοιλίης (οὕτω δ᾿ ἂν ἀπόλοιτο), ἢ εἴ τις ἀφ᾿ ὑψηλοῦ τοῦ χωρίου πεσὼν ἐρείσειε τοῖσιν ἰσχίοισιν ἢ τοῖσιν ὤμοισιν (ἀλλὰ καὶ οὕτως ἂν ἀποθάνοι, παραχρῆμα δὲ οὐκ ἂν ἀποθάνοι)· ἐκ δὲ τοῦ ὄπισθεν οὐ ῥηΐδιον τοιαύτην ἔξαλσιν γενέσθαι ἐς τὸ ἔσω, εἰ μὴ ὑπέρβαρύ τι ἄχθος ἐμπέσοι· τῶν τε γὰρ ὀστέων τῶν ἐκπεφυκότων ἔξω ἓν ἕκαστον τοιοῦτόν ἐστιν, ὥστε πρόσθεν ἂν αὐτὸ καταγῆναι, πρὶν ἢ μεγάλην ῥοπὴν εἴσω ποιῆσαι, τούς τε ξυνδέσμους βιη·σάμενον, καὶ τὰ ἄρθρα τὰ ἐνηλλαγμένα».

«У кого делается искривление (кифоз) позвонков: вытеснение оторванных от сочленения одного или нескольких позвонков происходит не у очень многих, скорее даже у немногих, ибо такие повреждения нелегко производятся: действительно, с одной стороны, позвонок нелегко выталкивается назад, разве кто-либо спереди будет ранен через живот (но тогда он умрет) или если кто, будучи сброшен с высокого места, ударится о земь бедрами или плечами (но и этот также умрет, если тут же не погибнет); с другой стороны, не легко произойдет такое выскальзывание вперед, если только не обрушится какая-нибудь чрезмерно большая тяжесть, ибо каждая из костей, выдающаяся кзади, такова, что она сломается, прежде чем произойдет большое наклонение вперед, и под влиянием насилия связки и сочленения разрушатся».

В последней фразе данного фрагмента упоминается о разрушении «ξυνδέσμους», при травме позвоночного столба. Как известно, синдесмоз, syndesmosis, это соединительнотканное соединение анатомических элементов, в данном случае – позвонков. Соответственно, соединение посредством соединительной ткани, близкое по строению к связкам, автор «связкой» – «νεύρων», не именует. Позднее термин «синдесмоз» (ξυνδέσμους) будет широко использовать в своих работах Гален Пергамский.

§50

«Ἀμφιφλασθείσης μέντοι τῆς σαρκὸς ἀμφὶ τῇσι πλευρῇσιν, ἢ ὑπὸ πληγῆς, ἢ ὑπὸ πτώματος, ἢ ὑπὸ ἀντερείσιος, ἢ ἄλλου τινὸς τοιουτοτρόπου, πολλοὶ ἤδη πουλὺ αἷμα ἔπτυσαν· οἱ γὰρ ὀχετοὶ οἱ κατὰ τὸ λαπαρὸν τῆς πλευρῆς ἑκάστης παρατεταμένοι, καὶ οἱ τόνοι ἀπὸ τῶν ἐπικαιροτάτων τῶν ἐν τῷ σώματι τὰς ἀφορμὰς ἔχουσιν· πολλοὶ οὖν ἤδη βηχώδεες, καὶ φυματίαι, καὶ ἔμπυοι ἐγένοντο, καὶ ἔμμοτοι, καὶ ἡ πλευρὴ ἐπεσφακέλισεν αὐτοῖσιν».

«Но в случаях, когда бывает ушиблено мясо вокруг ребер вследствие удара, падения, сжатия или каким-либо другим образом, происходит сильное кровохаркание; действительно, каналы, проходящие около каждого ребра по мягкой части, и сухожилия берут начало в весьма важных частях тела; таким образом, случайные повреждения не раз давали место кашлю, туберкулезу, эмпиемам, гнойным ранам и омертвению ребер».

В данном случае, мы полагаем, что автор, используя термин «τόνοι» подразумевал не «сухожилия», а межреберные кровеносные сосуды и нервы, входящие в «весьма важные части тела».

§57

«Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα κατὰ τὸ σῶμα τοιαύτας ἀδελφίξιας ἔχει, καὶ κατὰ νεύρων ξυντάσιας, καὶ κατὰ μυῶν σχήματα, καὶ πλεῖστά τε καὶ πλείστου ἄξια γινώσκεσθαι, ἢ ὥς τις οἴεται, καὶ κατὰ τὴν τοῦ ἐντέρου φύσιν, καὶ τὴν τῆς ξυμπάσης κοιλίης, καὶ κατὰ τὰς τῶν ὑστερέων πλάνας καὶ ξυντάσιας· ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἑτέρωθι λόγος ἔσται, ἠδελφισμένος τοῖσι νῦν λεγομένοισιν».

«В теле имеется много других подобных родственных соотношении: и в отношении сокращения нервов и положения мускулов (познание этих связей имеет большее значение, чем можно думать), и в отношении природы тонкой кишки, всей полости живота, смещений и сокращений матки; но об этом речь будет в другом месте, близкая к теперешней».

Наиболее вероятно, что в обсуждаемой цитате термином «νεύρων» поименованы «сухожилия», менее вероятно – «связки» и «нервы». Уменьшение длины связки и нерва может происходить при длительном обездвиживании в положении сгибания. Удлинение нервов до определенных пределов происходит при разгибании, одномоментно с приложением растягивающего усилия, благодаря их эластичности. Как нами замечено связки, являясь практически не растяжимыми структурами, могут удлиняться и сокращаться только в течении длительного интервала времени – недели, месяцы, годы. Сокращение нервов и связок также можно наблюдать при их пересечении, что связано с укорочением (ретракцией) как проксимально, так и дистального участка данных структур. Причина уменьшения длины принципиально отличается – у нерва это его истинное сокращение, а у сухожилия – тяга мышцы. В связи с этим между торцами поврежденной структуры возникает диастаз. Указанное можно наблюдать только при морфологическом исследовании человека, через некоторое время после ранее полученной травмы, выполнял ли это Гиппократ II – неизвестно.

§58

«Ὁκόσοισι δ᾿ ἂν ἐκ γενεῆς, ἢ καὶ ἄλλως πως ἐν αὐξήσει ἐοῦσιν, οὕτως ὀλίσθῃ τὸ ἄρθρον ὀπίσω, καὶ μὴ ἐμπέσῃ, ἤν τε βίῃ ὀλίσθῃ, ἤν τε καὶ ὑπὸ νούσου (πολλὰ γὰρ τοιαῦτα ἐξαρθρήματα γίνεται ἐν νούσοισιν· οἷαι δέ τινές εἰσιν αἱ νοῦσοι, ἐν ᾗσιν ἐξαρθρέεται τὰ τοιαῦτα, ὕστερον γεγράψεται), ἢν οὖν ἐκστὰν μὴ ἐμπέσῃ, τοῦ μὲν μηροῦ τὸ ὀστέον βραχὺ γίνεται, κακοῦται δὲ καὶ πᾶν τὸ σκέλος, καὶ ἀναυξέστερον γίνεται καὶ ἀσαρκότερον πολλῷ διὰ τὸ μηδὲν προσχρέεσθαι αὐτῷ· κακοῦται γὰρ τούτοισι καὶ τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρθρον· τὰ γὰρ νεῦρα ἐντεταμένα γίνεται διὰ τὰ πρόσθεν εἰρημένα· διὸ οὐ δύνανται τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρθρον ἐκτανύειν, οἷσιν ἂν οὕτως ἰσχίον ἐκπέσῃ. Ὡς γὰρ ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, πάντα τὰ ἐν τῷ σώματι ὁκόσα ἐπὶ χρήσει γέγονε, χρεομένοισι μὲν μέτρια καὶ γυμναζομένοισιν ἐν τῇσι ταλαιπωρίῃσιν, ἐν ᾗσιν ἕκαστα εἴθισται, οὕτω μὲν ὑγιεινὰ καὶ αὔξιμα καὶ εὔγηρα γίνεται· μὴ χρεομένοισι δὲ, ἀλλ᾿ ἐλινύουσι νοσηρότερα γίνεται καὶ ἀναυξέα καὶ ταχύγηρα. Ἐν δὲ τούτοισιν οὐχ ἥκιστα τὰ ἄρθρα τοῦτο πέπονθε καὶ τὰ νεῦρα, ἢν μή τις αὐτοῖσι χρέηται· κακοῦνται μὲν οὖν διὰ ταύτας τὰς προφάσιας μᾶλλόν τι ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισθήματος, ἢ ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν· ὅλον γὰρ τὸ σκέλος ἀναυξὲς γίνεται, καὶ τῇ ἀπὸ τῶν ὀστέων φύσει, καὶ τῇ ἀπὸ τῶν σαρκῶν».

«Когда вывих бедра кзади, полученный от рождения или вовремя роста, останется невправленным, какова бы ни была его причина—насилие или болезнь (многие вывихи этого рода действительно случаются при болезнях, а при каких болезнях – об этом будет сказано позже), когда, таким образом, бедро выпадет из своего сустава кзади и не будет вправлено, кость бедра сделается короткой; поражается вся нога, отставая в росте и худея более, чем при других вывихах, по причине полного неупражнения. Повреждается и коленный сустав вследствие сокращения сухожилий по причинам, указанным выше; поэтому страдающие подобным вывихом бедра не могут разогнуть колено. Говоря в общем, все части тела, существующие для пользования, если ими пользоваться умеренно и упражнять в трудах, к которым они привычны, бывают здоровы, развиваются и нескоро стареют; если же их не упражнять и держать в покое, они склонны к заболеваниям, недостаточно развиваются и быстро стареют; среди них особенно страдают суставы и нервы, если ими не пользоваться. Вследствие этих причин люди увечатся от этого вида вывиха больше, чем от других, ибо вся нога останавливается в росте и в отношении костей, и в отношении мяса».

С нашей точки зрения в обоих случаях идет речь о «сухожилиях» околосуставных мышц. Известно, что при длительно существующих сгибательных контрактурах коленного сустава контурируются сухожилия задней группы мышц бедра: двуглавой мышцы бедра, m. biceps femoris, полусухожильной, m. semimembranosus, и полуперепончатой, m. semitendinosus. Тено-миогенная контрактура может стать следствием спастических явлений, а также результатом травм.

§59

«Ὀδυνῶνται δὲ αὐτίκα οὗτοι μάλιστα, καὶ οὖρον ἴσχεται τὸ πρῶτον τούτοισι μᾶλλόν τι, ἢ τοῖσιν ἄλλοισιν ἐξαρθρήμασιν· ἐγκέεται γὰρ ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ ἐγγυτάτω τούτοισι τῶν τόνων τῶν ἐπικαίρων».

«Боль у этих больных сразу делается сильной, и на первых порах моча задерживается больше, чем при всех других вывихах, ибо в этом случае головка бедра располагается очень близко от важных сухожилий».

В данном параграфе обсуждаются передние вывихи тазобедренного сустава, соответственно за термином «τόνων» (сухожилия) могут скрываться крупные «сосуды» и «нервы» верхней трети бедра: бедренный нерв, n. femoralis, бедренная артерия, а. femoralis, и бедренная вена, v. femoralis, а также их ветви.

§69

«Διενέγκοι μὲν γὰρ ἄν τι καὶ ἰητρείη ἰητρείης ἐς τὸ θᾶσσόν τε καὶ βραδύτερον τὰ ὀστέα ψιλούμενα ἀποπίπτειν·διενέγκοι δ᾿ ἄν τι καὶ πίεξις πιέξιος, καὶ ἐπὶ τὸ ἰσχυρότερόν τε καὶ ἀσθενέστερον, καὶ ἐς τὸ θᾶσσόν τε καὶ βραδύτερον ἀπομελανθέντα ἀποθανεῖν τὰ νεῦρα καὶ τὰς σάρκας καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβασ·ἐπεὶ ὅσα μὴ ἰσχυρῶς ἀποληφθέντων θνήσκει, ἔνια τῶν τοιουτέων οὐκ ἀφικνέεται ἐς ὀστέων ψιλώματα, ἀλλ᾿ ἐπιπολαιότερα ἐκπίπτει· ἔνια δὲ οὐδὲ ἐς νεύρων ψιλώματα ἀφικνεῖται, ἀλλὰ ἐπιπολαιότερα ἐκπίπτει».

«В другом случае гангрены, которая заняла середину голени, кости, будучи обнажены, отделились при мне на шестидесятый день. Отличается и лечение от лечения тем, что обнаженные кости отпадают быстрее или медленнее; отличается также давление от давления, будет ли оно сильнее или слабее, будут ли быстрее или медленнее умирать почерневшие нервы, мышцы, артерии и вены, ибо в случаях, когда сдавленно, производящее омертвение, не сильно, гангрена иногда не доходит до обнажения кости и остается поверхностной; в других случаях она не доходит до обнажения сухожилий и на этот раз остается еще более поверхностной».

В первом случае термином «νεῦρα» явно подразумевались некротизированные «сухожилия», «нервы» и «связки», что является обычным явлением при гангренах. Во втором случае термином «νεύρων» несомненно поименованы «сухожилия». Следует отметить, что здесь упомянуты и кровеносные сосуды – артерии и вены, «ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβασ». Данный фрагмент текста свидетельствует о том, что автор различает не только «артерии» и «вены», но также отличает их от «мышц», «нервов» и «сухожилий».

§86

«Ὁκόσοι δὲ πηδήσαντες ἄνωθεν ἐστηρίξαντο τῇ πτέρνῃ, ὥστε διαστῆναι τὰ ὀστέα, καὶ φλέβασ ἐκχυμωθῆναι, καὶ νεῦρα ἀμφιφλασθῆναι, ὁκόταν γένηται οἷα τὰ δεινὰ, κίνδυνος μὲν σφακελίσαντα τὸν αἰῶνα πρήγματα παρασχεῖν· ῥοιώδη μὲν γὰρ τὰ ὀστέα, τὰ δὲ νεῦρα ἀλλήλοισι κοινωνέοντα. Ἐπεὶ καὶ οἷσιν ἂν μάλιστα κατεηγεῖσιν, ἢ ὑπὸ τρώματος ἢ ἐν κνήμῃ, ἢ ἐν μηρῷ, ἢ νεύρων ἀπολυθέντων, ἃ κοινωνέει τούτων, ἢ ἐκ κατακλίσιος ἀμελέος ἐμελάνθη πτέρνη, καὶ τούτοισι τὰ παλιγκοτέοντα ἐκ τῶν τοιούτων. Ἔστιν ὅτε καὶ πρὸς τῷ σφακελισμῷ γίνονται πυρετοὶ ὀξέες, λυγμώδεες, γνώμης ἁπτόμενοι, ταχυθάνατοι, καὶ ἔτι φλεβῶν αἱμοῤῥοιέων πελιώσιες».

«Те, которые, прыгнув с высоты, ударятся пяткой так, что кости разойдутся, из вен выступит кровь и связки будут контужены, должны опасаться, что произойдет омертвение, которое задаст работы на всю жизнь, ибо кости разъединены, а нервы остаются между собой в соединении. И действительно, гангрена пятки как следствие либо переломов (что бывает чаще всего), либо раны на голени или на бедре, либо разрежения сухожилий, которые соединяются с этими частями, либо небрежности при лежании в постели ведет также к ухудшениям. Иногда к гангрене присоединяются острые лихорадки с икотами, расстраивающие и причиняющие быструю смерть, а также синева кровоточащих вен».

Из данного параграфа видно, что автор понимает о том, что «вены» содержат кровь, называя их «φλέβασ, φλεβῶν» и отличает их от «сухожилий», «нервов» и «связок». Далее он упоминает «νεῦρα», по нашему мнению, «сухожилия» и «нервы» в большом числе проходящие в области голеностопного и подтаранного сустава, а также пяточной кости. Там же имеется и несколько достаточно крупных «связок», которые как «сухожилия» и «вены», могут быть ушиблены, что визуально проявляется кровоизлияниями и отеком. Из практики известно, что в кровоточащей ране визуально отличить сухожилие от нерва зачастую сложно даже для опытного врача. Поэтому не удивительно, что автор не конкретизировал данные структуры, обозначая их одним термином. В следующем предложении за термином «νεύρων» также могут скрываться как «сухожилия», так и «связки», соединяющие сегменты конечностей, в данном случае бедро и голень.

В трактате «О суставах» нами не выявлено упоминаний о ligamentum capitis femoris (LCF). Возможно, что к моменту написания книги ее автор не имел возможности наблюдать открытый травматический вывих бедра и не препарировал тазобедренный сустав человека. Этим отчасти может объяснить отсутствие упоминания о ней в тексте. Аналогичная ситуация наблюдается в Шестой книге византийского врача Павла Эгинского (Παῦλος Αἰγινήτης, Paulus Aegineta, Paul of Aegina; c. 625 - c. 690 AC) посвященной в том числе лечению вывихов. В данной работе Павел Эгинский подробно обсуждает методики вправления травматических вывихов бедра, неоднократно ссылаясь на Гиппократа II. При этом он ни разу не касается анатомии тазобедренного сустава и его связок. За него о LCF «вспоминает» переводчик F.Adams, который пишет: «В комментарии Аполлония есть один любопытный отрывок, который мы не должны пройти мимо. Он говорит, что Гегетор, один из последователей Герофила, утверждал, что вывих бедра, сопровождающийся разрывом сухожилия, прикрепленного к его голове (ligamentum teres), при этом становится невозможным удерживать головку бедренной кости в вертлужной впадине. Это, как правильно утверждает Аполлоний, противоречит опыту и авторитету древних (Ed. Dietz. P. 35.)» (1846AdamsF).

Hазад

Читать далее

References

  • Adams F. The genuine works of Hippocrates; tr. from the Greek, with a preliminary discourse and annotations by Francis Adams; in 2 vol. New York: William Wood & Company, 1886.
  • Wills A. Herophilus, Erasistratus, and the birth of neuroscience. Lancet. 1999;354(9191):1719–20.
  • Nuland SB. Doctors: The Biography of Medicine. New York: Knopf, 1988.
  • Peltier LF.Fractures: a history and iconography of their treatment. San Francisco: Norman Publishing, 1990.
  • Serageldin I. Ancient Alexandria and the dawn of medical science. Global Cardiology Science and Practice. 2014Feb;2013(4). DOI: 10.5339/gcsp.2013.47
  • Guidi G. Chirurgia è Graeco in Latinum conversa, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis eiusdem Vidij commentarijs. [Paris] : Excudebat Petrus Galterius Luceciae Parisiorum, pridie Calendas Maij. MDXLIIII [1544].
  • Kühn CG. Clavdii Galeni Opera omnia. Editionem cvravit D. Carolvs Gottlob Kühn, professor physiologiae et pathologiae in literarvm vniversitate Lipsiensi pvblicvs ordinarivs etc. Tom. XVI. Lipsiae: prostat in officina libraria Car. Cnoblochii, 1829.
  • Littré É. Oeuvres complétes d'Hippocrate / traduction nouvelle avec le texte grec en regard, collationne sur les manuscrits et toutes les editions; accompagnée d'une introduction, de commentaires médicaux, de variants et de notes philologiques; suivie d'une table générale des matières, par É. Littré. A Paris: chez J.-B.Baillière, 1844; T.IV.
  • Гиппократ. Сочинения : Пер. В.И.Руднева; комм. В.П.Карпова. Кн.3. Москва – Ленинград: Медгиз, 1941.
  • Adams F. The seven books of Paulus Aegineta. Vol.II. London: Sydenham Society, 1846.

External links

1886Vol1AdamsF books.google

1886Vol2AdamsF books.google

1999WillsA

1988NulandSB

1990PeltierLF

2014SerageldinI

1544GuidiG

1829T17KühnCG archive.org

1844LittréE books.google

1941T3Hippocrates RU books.google

1846Vol2AdamsF

Internal links

Νεῦρον в трилогии Гиппократа II

Νεῦρον в трактате «О природе костей»‎‎

Νεῦρον в трактате «О местах в человеке»‎‎

Νεῦρον в трактате «О рычаге»‎‎

Νεῦρον в трактате «О переломах»

Νεῦρον в текстах Гиппократа II

Synonyms for LCF in Greek

Устаревшие названия LCF

Νεῦρον

Categories